Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 8 27.3.2023 "Vybavenie stavebnej výroby Obecného podniku Plavnica, s.r.o., r.s.p. Obstaranie vybavenia pre... Ferimex IT, spol. s r. o. 36460010   
Detail Zmluva Dodávateľská -- 29.6.2023 Zmluva o SOÚ_BOZP sa uzatvára na základe platnej Mandátnej zmluvy zo dňa 02. 01. 2023.... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 20.11.2023 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva ZoS 5922 24.10.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoNNP 31.10.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoPNDHMDDM 31.10.2022 Predmetom nájmu je náradie a iný dlhodobý hmotný a drobný majetok s príslušenstvom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoNDP 1.11.2022 Predmetom nájmu sú dopravné prostriedky a príslušenstvo k dopravným prostriedkom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva Rámcova KZ 23.1.2023 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520  0,00  
Detail Zmluva Mandátna zmluva 2.1.2023 Zmluvne strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70940525 25.1.2024 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNION Poisťovňa 31322051  31,92 EUR 
Detail Zmluva MAS-VS 8.3.2023 Lindström poskytuje zákazníkovi Služby vymedzené v prílohe č. 4. - prenájom rohoží do... Lindström, s.r.o. 35742364  54,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoPNDHMDDM 19.12.2023 Nájom za prenechanie náradia a iného DHM a drobného majetku s príslušenstvom je stanovený na... Obec Plavnica 00330124  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4020947 8.2.2024 Doplnia sa služby do Zmluvy podľa ods. 2 - prenájom a pranie rohoží - školská jedáleň v... Lindström, s.r.o. 35742364  101,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6095188817 3.11.2023 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408  193,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1248180554 7.12.2023 Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  233,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP ZŠsMŠ 20.12.2023 Predmet nájmu sa nachádza v budove MŠ - jedáleň a pozostáva z týchto častí: umyváreň... Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 37872915  266,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoNDP 19.12.2023 Nájom za prenechanie dopravných prostriedkov a príslušenstva k dopravným prostriedkom je... Obec Plavnica 00330124  300,00 EUR 
Detail Zmluva D 101022 24.10.2022 Oprávnená osoba vykonáva činnosť pre partnera verejného sektora v registračnom konaní a... JUDr. Michal Barnovský, advokát 53 287 461  360,00 EUR 
Detail Zmluva 2430245055 10.2.2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tel. zariadenia (mobilné... O2 Slovakia 47259116  410,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoNNP 19.12.2023 Nájom za nebytové priestory je stanovený na sumu 500 eur/1 rok s účinnosťou od 01. 01. 2024. Obec Plavnica 00330124  500,00 EUR 
© 2024 | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies