Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva ZoS 5922 24.10.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva D 101022 24.10.2022 Oprávnená osoba vykonáva činnosť pre partnera verejného sektora v registračnom konaní a... JUDr. Michal Barnovský, advokát 53 287 461  360,00 EUR 
Detail Zmluva ZoNNP 31.10.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoPNDHMDDM 31.10.2022 Predmetom nájmu je náradie a iný dlhodobý hmotný a drobný majetok s príslušenstvom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoNDP 1.11.2022 Predmetom nájmu sú dopravné prostriedky a príslušenstvo k dopravným prostriedkom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva 3692/2022 30.11.2022 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287  132 358,50 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva 2.1.2023 Zmluvne strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcova KZ 23.1.2023 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.2.2023 Predmetom plnenia Zmluvy je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa požiadaviek... Základná škola s materskou školou 37872915  1 210,00 EUR 
Detail Zmluva 2430245055 10.2.2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tel. zariadenia (mobilné... O2 Slovakia 47259116  410,00 EUR 
Detail Zmluva 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obec Plavnica 00330124  14 707,00 EUR 
Detail Zmluva MAS-VS 8.3.2023 Lindström poskytuje zákazníkovi Služby vymedzené v prílohe č. 4. - prenájom rohoží do... Lindström, s.r.o. 35742364  54,68 EUR 
Detail Zmluva KZ 21.3.2023 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar s názvom "Vybavenie stavebnej výroby Obecného podniku... NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31734553  61 874,00 EUR 
Detail Objednávka 8 27.3.2023 "Vybavenie stavebnej výroby Obecného podniku Plavnica, s.r.o., r.s.p. Obstaranie vybavenia pre... Ferimex IT, spol. s r. o. 36460010   
Detail Zmluva 23/38/19B/10 29.3.2023 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  107 231,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 20.4.2023 Predmetom zmluvy je záväzok Obce Plavnica poskytovať krátkodobú návratnú finančnú výpomoc... Obec Plavnica 00330124  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberatelska ZoD 15.5.2023 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s... Obec Plavnica 00330124  34 205,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská -- 29.6.2023 Zmluva o SOÚ_BOZP sa uzatvára na základe platnej Mandátnej zmluvy zo dňa 02. 01. 2023.... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská 550 9000047 9.8.2023 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProBiznis - Majetok na otvorenom priestranstve -... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  869,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva 26.9.2023 Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu predmetné motorové vozidlo - FIAT DUCATO, SL -... AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  6 000,00 EUR 
© 2024 | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies